Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

Sokan kértétek, hogy beszéljük át az SZJA-t. Íme néhány gondolat.

Személyi jövedelemadó /SZJA/ 2015. 1. Rész

Miért kell személyi jövedelemadót fizetni? - tehetjük fel rögtön az első kérdést.

(SZJA Törvényt 1995. évi CXVII. tv. 1. §. (1)): 

"Magyarországon a magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való hozzájárulás alkotmányos kötelezettségének e törvény rendelkezései szerint tesznek eleget, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltakra is." Forrás: net.jogtar.hu

Az alapelv az az, hogy minden magánszemély köteles az összes jövedelme után adót fizetni. 

Milyen adóköteles bevételek vannak?

A válasz a fent említett tv 4. §. (1) és (2). bekezdéseében olvashatjátok: 

"(1)155 Jövedelem a magánszemély által más személytől megszerzett bevétel egésze, vagy a bevételnek e törvény szerint elismert költséggel, igazolás nélkül elismert költséggel, vagy átalányban meghatározott költséggel csökkentett része, vagy a bevétel e törvényben meghatározott hányada, kivéve, ha a bevételt a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. Bármely költség csak egyszeresen, egy alkalommal és - az e törvényben meghatározott kivételekkel - legfeljebb a bevétel mértékéig vehető figyelembe. Igazolás nélkül elismert költség a ténylegesen felmerült és igazolt kiadás érvényesítése helyett jogszabályban meghatározott mértékig számolható el azzal, hogy ezt a költséget ilyen esetben teljes egészében elszámoltnak kell tekinteni. Átalányban vagy a bevétel hányadaként meghatározott jövedelem/költség esetén a bevétel más költséggel nem csökkenthető.

(2)156 Bevétel a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában - pénzben (e törvény alkalmazásában ideértve a készpénz-helyettesítő eszközt is), és/vagy nem pénzben - mástól megszerzett vagyoni érték. Nem pénzben megszerzett bevételnek minősül különösen

a) az utalvány (ideértve különösen a kereskedelmi utalványt és minden más hasonló jegyet, bónt, kupont, valamint egyéb tanúsítványt, amely egy vagy több személy árujára vagy szolgáltatására cserélhető, illetve egy vagy több személy esetében is alkalmazható kötelezettség csökkentésére);

b) dolog, szolgáltatás, értékpapír, részesedés, forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog;

c) elengedett, átvállalt tartozás; a magánszemély helyett teljesített kiadás, befizetés;

d) kamatkedvezmény; dolog, szolgáltatás személyes (magáncélú) ingyenes vagy kedvezményes használata, igénybevétele."

Ezek szerint akkor minden bevétel adóköteles?

A válasz:  NEM  Vigyor Vigyor Vigyor

Természetesen vannak ilyen jellegű bevételek is pl.:

munkabérelőlegként kapott összeg,

felvett hitel,

kölcsön

stb, ezek nem adóköteles bevételek.

Bővebben olvashatsz erről a fent említett törvény 1. számú mellékletében. 

Szaladjunk kicsit vissza az időben. 1994-től több sávra osztottan, az összevont jövedelem nagysága szerint adóztunk.

Ez azt jelentette, hogy pl.: 2008-ban 0-1.700.000,- Ft-ig 18 % volt az adókulcs mértéke, míg 1.700.001,- Ft-tól 36%-os volt az adókulcs mértéke.

A 2011 évtől (2010. évi CXXIII. tv.) egykulcsos rendszer került bevezetésre. 2015 évben, az SZJA mértéke 16 %.

2016-tól az SZJA mértéke 15 %-ra változik. 

Ez a mérték az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre éppúgy érvényes, mint a külön adózó jövedelmekre. 

Mikor keletkezik adókötelezettség?

Részletesen lásd az SZJA Tv 9.§. (1)

Az adókötelezettség a bevételszerző tevékenység megkezdésének vagy a bevételt eredményező jogviszony keletkezésének napján kezdődik és fennáll attól függetlenül, hogy

a) a magánszemély a bevételszerző tevékenységét hatósági engedéllyel vagy anélkül végzi, illetve, hogy a bevételt milyen formában szerzi meg;

b) a külföldön szerzett jövedelmet belföldre átutalják vagy behozzák;

c) a tevékenység vagy a jogviszony megszüntetése (megszűnése) esetén a jövedelem a tevékenység vagy a jogviszony korábbi folytatásából keletkezett.

A bevétel megszerzésének időpontja 

Részletesen lásd az SZJA Tv 9.§. (2)

a)212 pénz esetében az a nap, amelyen azt a magánszemély vagy javára más személy birtokba vette (átvette) vagy amelyen azt a magánszemély javára fizetési számlán jóváírták,

ha azonban a kifizető a magánszemélyt megillető, az adóelőleggel csökkentett összeget átutalással vagy fizetési számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján küldi el, a bevételt az átutalás,

illetve a kifizetés napjával kell megszerzettnek tekinteni, feltéve, hogy a magánszemély javára azt az adóbevallása benyújtásáig, a munkáltatói adómegállapítása érdekében szükséges nyilatkozata megtételéig fizetési számlán jóváírták, illetve azt a magánszemély vagy javára más személy az említett időpontig birtokba vette (átvette);

b) dolog, értékpapír, váltó, csekk és más okirat esetében a tulajdonjog megszerzésének napja vagy - ha ez a korábbi időpont - az a nap, amelyen azt a magánszemély vagy javára más személy birtokba vette, míg dematerializált értékpapír esetében az értékpapírszámlán való jóváírás napja, ha azonban az említett vagyoni értékkel összefüggésben a magánszemélyt sem a használat, a hasznok szedésének joga, sem a rendelkezési jog nem illeti meg, akkor a bevétel ezen jogok közül legalább egynek a megnyílásáig nem tekinthető megszerzettnek;

c) igénybe vett szolgáltatás esetében az a nap, amelyen a szolgáltatás nyújtójának az ÁFA-ról szóló törvény rendelkezései szerinti teljesítési időponttal adófizetési kötelezettsége keletkezik vagy keletkezne (függetlenül attól, hogy a szolgáltatás nyújtója az ÁFA fizetésére kötelezett vagy sem), ha azonban a szolgáltatás juttatója nem azonos a szolgáltatás nyújtójával, a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megszerzésének napja;

d) forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog esetében az a nap, amelytől kezdődően a magánszemély a jog gyakorlására, átruházására, megszüntetésére vagy a jog(gyakorlás) átengedésére jogosult;

e) elengedett kötelezettség és átvállalt tartozás esetében az a nap, amelyen az adóalany kötelezettsége, illetve tartozása megszűnt;

f) a magánszemély javára vagy érdekében teljesített kiadás esetében a kiadás teljesítésének napja;

g) az a)-f) pontban nem említett esetben az a nap, amelytől kezdődően a magánszemély a bevétel tárgyát képező vagyoni értékkel rendelkezni jogosult.

Nyilvántartási szabályokat az SZJA Tv 5. számú melléklete és a Tv 10 §-a alatt találjátok meg.

 Az adó megállapítása ( SzJA Tv. 11 §. (1))

Az adót adóévenként be kell vallani.

A magánszemély bevallási kötelezettségét önadózással vagy a rendelkezései szerint munkáltatói adómegállapítás révén teljesíti, annak figyelembevételével, hogy bármely esetben jogosult az összevont adóalapja adójának külön törvény szerint meghatározott részéről rendelkező nyilatkozatot adni.

(2) A magánszemély - ha nem adott nyilatkozatot munkáltatói adómegállapításra vagy adójának megállapítását a munkáltatója nem vállalja - az Art-ról szóló törvény szerint előírt módon és határidőben önadózóként

a) adónyilatkozatot,

vagy

b) az adóévben megszerzett, bevallási kötelezettség alá eső valamennyi jövedelméről (bevételéről), adókötelezettségéről, valamint - a kifizető(k) által és az általa megállapított, levont, megfizetett adó, adóelőleg beszámításával - a befizetendő vagy visszajáró adókülönbözetről

ba) az állami adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallást,

vagybb) az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást nyújt be az adóhatósághoz.

Abban az esetben, ha az az adóévben egyáltalán nem szerzetünk bevételt, vagy csak olyan bevételünk volt amit nem kell bevallani. Nem kell bevallani azt a bevételt, amelyet a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, kivéve a 7. § (1) bekezdés m) pontja szerinti jövedelmet.

Ha valaki pl.: Vaterázik és olyan bevételt szerez amely ingó vagyontárgy átruházásából származik, és az éves összege nem haladja meg a 600 ezer forintot, vagy az abból megállapított összes jövedelem nem haladja meg a 200 ezer forintot; 

amely ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog gyakorlásának átengedéséből, e jogról való lemondásból származik, ha abból jövedelem nem keletkezik; 

d) amely után a SZJA megfizetésére a kifizető kötelezett; 

e) amely kamatjövedelemnek minősül, és abból a kifizető az adót levonta; 

f) amely pénzbeli nyereménynek [76. § (2) bekezdés] minősül; 

g)226 amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján Magyarországon nem adóztatható; 

h) amelyet külön törvény rendelkezése szerint nem kell bevallani. 

Beszéljünk az Adónyilatkozatról

A Magányszemély adóbevallási kötelezettségét adónyilatkozat benyújtásával teljesítheti, ha megfelel az SZJA Tv 11/A. §.-ában foglaltaknak.

Egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel

Ez azt jelenti, hogy helyettünk az adóhatóság készíti el a bevallásunkat, az általuk ismert információk alapján (saját adatbázis).

Az az Adózó nyújthat be, aki az Art Tv szerinti határidőben tett nyilatkozatot és megfelel az SZJA Tv 12. §, 13.§-ában foglaltaknak, azaz 

- olyan bevételt szerzett, amelyből kifizető (munkáltató) adót/adóelőleget vont le, és/vagy 

- ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem miatt van adókötelezettsége, 

továbbá 

- nem volt egyéni vállalkozó, vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét az adóév egészében szüneteltette, és 

- mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből adóköteles bevétele nem származott...stb.

A Munkáltató 2015.01.31-ig (mivel ez munkaszüneti nap, így az ezt követő első munkanap, azaz 2015.02.02.) kiadja a 14NY30 "Munkáltatói jövedelemigazolást. 

Mikor nem választhatjuk ezt a megoldást?

Részletesen olvashattok a 14NY53 kitöltési útmutatójában. 

A 1453NY nyilatkozatot kell beadni az adóhatóság felé.

Leadási határidő 2015.02.16. 

Az adóhivatal által elkészített 1453E bevallást 2015. április 30-ig visszaküldi. Ha a visszaküldött dokumentum adataival az adózó egyetért, akkor nincsen semmilyen további teendője, azt a dokumentumot újra már nem kell visszaküldenie az adóhatósághoz. Ha hibát találunk az Adóhatóság által visszaküldött 1453E bevallási ajánlatban, vagy az kiegészítésre szorul, akkor azt javítva kell visszajuttatni az adóhivatalhoz 2015. május 20-ig.

2015.06.20. visszaérkezik az adóhivataltól a bevallás, mely szerint kell befizetni majd a megállapított adó mértékét.

Munkáltatói adómegállapítás

Munkáltatói adómegállapítást kérhetünk abban az esetben, ha az SZJA Tv. 14. §-ban foglaltaknak megfelelünk.

A Munkáltató 2015.01.31-ig kiadja a 14NY30 "Munkáltatói jövedelemigazolást.

A 14NY29 nyilatkozat kitöltésével kérheti a magánszemély a munkáltatói adómegállípítást. Ennek leadási határideje a munkáltató felé 2015.01.31. illetve mivel ez munkaszüneti nara esik, így az ezt követő első munkanap, azaz 2015.02.02.

 2015.03.20-ig minden olyan igazolást át kell adni a munkáltató részére, ami alapján el tudja végezni amunkáltatói adómegállapítást. 

2015.06.10. eddig kell a munkáltatónak elküldenie a munkavállalója által leellenőrzött adóbevallást az adóhatóság felé.

Abban az esetben, ha a magánszemély munkáltató adómegállípítással szeretne bevallási kötelezettségének eleget tenni, de elmulasztja a nyilatkozattételt megtenni az adott időpontig, akkor még kérheti az adóhatósági közreműködéssel egyszerűsített bevallást-ha megfelel a feltételeknek. Azonban, ha elmulasztja leadni az adóhatóság felé a megadott időpontig a 1453 NY nyilatkozatot, akkor már csak önadózás lehetősége áll fennt, amit a 1453 benyújtásával kell megtennie 2015.05.20-ig. 

               Tehát fontos, hogy figyeljünk a határidőkre!

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 106
Tegnapi: 297
Heti: 2 127
Havi: 6 744
Össz.: 1 012 714

Látogatottság növelés
Oldal: SZJA 1. Rész 2015
Minden ami számvitel... A-tól Z-ig - © 2008 - 2019 - szamvitelezz.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: eredménytartalék - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »