Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

 

D-V
D  
Daytrade Tőzsdézés kicsiben, kis haszonnal, napon belüli határidős pozíció vételét és eladását jelentő ügylet, azonos értékpapírokra vonatkozóan.
De facto konvertibilitás Valamely ország valutájának tényleges, de még jogilag nem szabályozott átválthatósága.
Defláció Olyan pénzhiány, amely az általános árszínvonal csökkenését és ezen keresztül a kibocsátás visszaesését idézi elő.
Degresszív Egyenletesen vagy fokozatosan csökkenő.
Dematerializált Fizikai formában nem létező, kizárólag elektronikusan nyilvántartott értékpapír (részvény, befektetési jegy stb.). A papírok dematerializálásával - értelemszerűen -gyakorlatilag a nullára mérsékelhetők az értékpapírok előállításának, szállításának és tárolásának költségei. Ilyenformán ugyancsak csekélyek az értékpapírok eltulajdonításának veszélyei.
Derivatív Határidős (ügylet, piac).
Deviza Számlán lévő külföldi fizetőeszköz.
Deviza belföldi A devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő ügyfél.
Deviza külföldi A devizajogszabályok szerint külföldinek minősülő ügyfél.
Dezinfláció Az infláció csökkenése.
Dinamikus eladósodási fok Megmutatja, hogy az összes kötelezettség hány százalékát fedezi a CF.
Dinamikus likviditási fok Azt mutatja, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek hányad részét fedezi a CF.
Diszkont értékpapír Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátanak ki. Lejáratkor a névértéket fizetik meg a tulajdonosnak, így a realizált hozam a névérték és a kibocsátási érték különbözete.
Diszkont kamatláb Az a kamatláb, amellyel a különböző időpontban esedékes pénzeket egy általunk választott (jelen vagy jövőbeni) időpontra számítjuk át. Erre azért van szükség, mert a különböző időpontban esedékes pénzösszegek jelen-, illetve jövőértéke különbözik.
Diszkont kincstárjegy Egy éven belüli lejáratú, névérték alatt kibocsátott államkötvény, amelyért lejáratkor a névértéket fizeti ki a kibocsátó.
DVP (delivery versus payment) mechanizmus Az értékpapír ügyletek pénz- és értékpapír-oldali teljesítését összehangoló mechanizmus. Az értékpapír-oldali teljesítés akkor és csak akkor történhet meg, ha a pénzoldal teljesítése is megtörtént.
E  
EBKM Valamely betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai.
Egyéni vállalkozás Egyetlen személy tulajdonában lévő üzleti vállalkozás.
EHM (egységesített értékpapír-hozam mutató) Fix kamatozású kötvények hátralévő futamidejére jutó kamat százalékos formában kifejezve
Eladósodottság mértéke Kötelezettségek / Saját tőke A vállalat megítélésében fontos szerepet játszik. Azt mutatja, hogy a saját források a kötelezettségek hány százalékát fedezik. Törekedni kell, hogy a mutató tartósan (jóval) 1 alatti értéket érjen el.
Előző évi eredmény Az előző évben realizált nyereség vagy veszteség.
Eredménykimutatás A vállalat adott időszakban elszámolt bevételeinek és kiadásainak egybevetése.
Eszközarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény / Eszközök összesen Azt mutatja, hogy az eszközök jövedelemtermelő képessége az adott időszakban mekkora, fejlődés esetén a mutató folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Nemzetközi gyakorlatban is ismert és használt mutató (ROA).
Eszközarányos megtérülés (ROA) Azt mutatja, hogy az összes eszköz könyvszerinti értékének mekkora hányada térül meg az adózott profitból.
Eszközmegtérülési mutató Adózott eredmény / Eszközök összesen A mutató megmutatja, hogy a tárgyévi adózott eredményből az eszközök mekkora hányada térül meg. Nemzetközi gyakorlatban is ismert és használt mutató (ROI). A mutató alakulását részben a jövedelmezőség, részben az eszközök fogási sebessége befolyásolja.
Eszközök A vállalat által birtokolt, piaci értékkel rendelkező vagyoni érték.
F  
Fajlagos költség Egy egységre (pl. termékre) jutó költség.
Faktorálás Faktorálás alatt követelések adásvételét értjük. A követelés származhat áruforgalomból, szolgáltatásból, bankhitelből, stb. A hitelező a követelést eladja a faktorálónak, innentől kezdve minden jogát elveszíti az adóssal szemben, és ezek a jogok a faktorálóra szállnak át (beleértve a fedezetek jelzálogjogait is).
Faktoring Rövid lejáratú követelés megvásárlása kereskedelmi kockázat átvállalásával.
Fedezeti mutató Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a társaság fő tevékenységéhez kapcsolódó fedezeti összeg (értékesítési árbevétel és önköltségének különbsége) mekkora hányada a társaság nettó árbevételének.
FIFO (first in-first out) A legkorábban vásárolt ugyanolyan típusú értékpapírból történő értékesítés.
Finanszírozás Valamely vállalkozáshoz, beruházáshoz stb. szükséges pénzösszeg rendelkezésre bocsátása hitelnyújtás, értékpapír-kibocsátás vagy egyéb pénzügyi műveletek útján.
Forgási idő Itt az elemezhető, hogy átlagosan hány nap a cég pénzének lekötési ideje. Utána a pénz újra befektethető.
Forgási sebesség A vállalati eszközök adott időszakon belüli megtérüléseinek száma.
Forgóeszközhitel Általában egy évnél rövidebb futamidejű, forgóeszköz finanszírozására szolgáló hitel.
Forgóeszközök aránya Forgóeszközök / Eszközök összesen Arról tájékoztat, hogy az összes eszköz között milyen arányt képvisel a rövid távon befektetett eszközök értéke. Ez utalhat a vállalkozás tevékenységének forgóeszköz igényességére.
Források A vállalat saját tokéjének és külső tartozásainak összege; együttesen az eszközök finanszírozását szolgálják.
Függő keresletű termékek A termék iránt jelentkező kereslet kapcsolatban (pl. kiegészítő anyag, helyettesítő viszonyban) van egy másik termék keresletével. Ellentétje (amikor ilyen kapcsolat nem létezik, akkor jelentéktelen) a független keresletű termék.
G  
Goodwill A vállalat piaci értékének és könyv szerinti értékének különbsége.
Gross profit A gazdaságban működő vállalkozások bruttó nyeresége.
H  
Hatékonysági ráták Azt mérik, milyen gazdaságosan használja a cég a birtokában levő eszközeit. Különösen hasznos a cég működési eredményeinek értékeléséhez. Az ügyvezetés gyakran használja az egyes üzletágak és az egész vállalat értékelésekor. A pénzalapokkal való gazdálkodás egyik legfőbb célja a pénzügyi források legkedvezőbb elosztása az eszközök különböző típusai között. Ha elérhető a készpénz, a kintlevőségek (követelések), a készletek, a felszerelések előnyös kombinációja, akkor a vállalati eszköz-struktúra hatékonysága növekedhet az értékesítés generálásában. A hatékonysági ráták azt mutatják, hogy az egyes eszköztípusokba fektetett források hogyan aránylanak az általuk létrehozott bevételekhez. Ezeket a hányadosokat a vállalkozások aktivitási, tevékenységi rátáinak is nevezzük.
Hozam Két időszak közötti árváltozás nagysága százalékban.
I  
Idegen forrás A vállalatot visszafizetési kötelezettség terheli, egy része után az igénybevételért díjat kell fizetni.
Idegen tőke aránya Idegen tőke / Összes forrás A mutató a gazdálkodó szervezet adósságának mértékére is utal, pontosabb elemzéshez a kötelezettségek értékét célszerű megbontani hosszú lejáratú és rövid lejáratú kötelezettségre. Kedvező a vállalkozás számára, ha a mutató értéke úgy alakul, hogy a tőke összetételében a saját források a meghatározók.
Időtartam mutató A cég likvid eszközeivel hány napig tudja finanszírozni működését még akkor is, ha közben nincsen bevétele?
Inkasszó Az üzletben résztvevő partnerek közül - bankján keresztül - az által a fél által kezdeményezett fizetési mód, aki jogosult az adott összegre (pl. közüzem, NAV).
J  
Jövedéki adó Az alkohol, benzin és dohánytermékek fogyasztásához kapcsolódó adó.
Jövedelemrugalmasság Megmutatja, hogy a jövedelem egy százalékos változása esetén mennyivel változik valamely termék iránti kereslet.
K  
Kamat A kamat a pénz ára, amelyet a pénz használója azért fizet, mert a pénzt a tulajdonos helyett ő hasznosítja.
Kamatfedezeti ráta Megmutatja, hogy a működési profit (EBIT) hányad részére zuhanhat le, mielőtt nehézség adódnék a bankkal.
Kamatfelár Az alapkamaton felül, adósminősítéstől függően fizetendő többletkamat (kockázatosabb adós magasabb kamatot fizet).
Kamatmarzs A betéti kamatok és a hitelkamatok különbsége.
Kereskedelmi hitel A szállító által a vevőnek nyújtott hitel, azáltal, hogy az általa leszállított áruért a vevőnek csak később kell fizetnie.
Késedelmi kamat A hitel késedelmes törlesztése esetén a bank által felszámított büntető kamat.
Készletek fordulatszáma Értékesítés nettó árbevétele / Készletek Azt jelzi, hogy a készletek (záró) hányszor térülnek meg a nettó árbevételben (a mutató számítható átlagos készlet alapján is). A mutató értékelésénél a minél magasabb érték jelzi a kedvező tendenciát.
Készletlekötési idő Ez a hányados arra utal, hogy az anyagvásárlástól kezdve a megmunkáláson át a késztermék elkészítéséig hány nap telik el.
Kincstárjegy Egy éven belüli lejáratra kibocsátott államkötvény.
Kiszerződés (outsourcing) A vállalat olyan tevékenységek elvégzését, amelyeket maga is el tudna látni, de nem tartoznak tevékenysége lényegéhez, külső partnerre bízza.
Klauzula Záradék, kikötés, feltétel.
Kollaudál Egyezteti, ellenőrzi, felülvizsgálja a benyújtott számlákat.
Kontrolling A tervezési, ellenőrzési s információellátási tevékenységeket integráló vállalati funkció.
Konverzió Pénz átváltása más devizára, valutára.
Kölcsöntőke-részvénytőke arány Megmutatja, hogy egységnyi részvénytőkére mennyi idegen tőke jut.
Költségarány Azt mutatja, hogy adott mennyiségű változó költségre mennyi fix költség jut.
Könyv szerinti érték A vállalat egészének, ill egyes eszközeinek a mérlegben feltüntetett értéke.
Kötvény Hosszú lejáratú, fix kamatozású értékpapír, amelynek birtoklás nem jár tulajdonosi jogokkal.
Kumulált Az előz
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 142
Tegnapi: 297
Heti: 2 163
Havi: 6 780
Össz.: 1 012 750

Látogatottság növelés
Oldal: Szótár D-V-ig
Minden ami számvitel... A-tól Z-ig - © 2008 - 2019 - szamvitelezz.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: eredménytartalék - Vatera.hu