Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

Ma a MÉRLEG,  eszközök oldalának befektetett eszközök részébe kalauzollak el benneteket.

 

 

Az Sztv. azt mondja, hogy: a gazdálkodók a mérlegbe bizonyos nem anyagi, de a vállalkozási tevékenységben közvetlenül és tartósan szerepet játszó eszközöket is felvegyenek. Az immateriális javak meghatározó ismérvei: nem anyagi jellegű eszközök, befektetett eszköznek minősülnek (1 éven túl szolgálják a vállalkozás tevékenységét.)

 

 

 

Az immateriális javak csoportjai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke.   111

 

 

 

Alapítás-átszervezés aktivált értékeként az új vállalkozás létrehozásával kapcsolatos  (a tevékenység megindítását megelőzően felmerülő), illetve a meglévő vállalkozás működési feltételeinek jelentős bővtésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos (beruházásnak nem minősülő) közvetlen költségek mutathatók ki.

 

E költségek aktiválása nem kötelező. A vállalkozó döntésétől függ, hogy az adott év eredménye terhére elszámolja-e, vagy azokat több évre megosztja. Az aktivált értéket, a költségként még el nem számolt összeget az eredménytartalékból át kell vezetni a lekötött tartalékba. T 413 – K 414.

 

Bekerülési értéke: saját tevékenység közvetlneül felmerült költségeinek összege, vagy a külső vállalkozó által számlázott értéke. Az Sztv. alapján az alapítás-átszervezés aktivált értékét 5 év vagy annál rövidebb idő alatt lehet leírni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 112

 

 

 

Olyan többletköltségek aktiválását jelenti, amelyek a jövőben várhatóan megtérülnek, mivel a kísérleti fejlesztés jövőben hasznosítható, értékesíthető produktuma érdekében merültek fel.

 

A kísérleti fejlesztés eredménye lehet:

 

a) új termék, gép, berendezés v. szellemi termék jön létre.

 

b) a kísérlet nem sikerült

 

c) az adott évben a kísérleti fejlesztés még nem fejeződött be.

 

Bekerülési érték: csak a közvetlen költségek!

 

Értékcsökkenést 5 vagy annál rövidebb idő alatt lehet elszámolni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vagyoni értékű jogok 113

 

 

 

Azok a nem anyagi eszközök, amelyek tulajdonból származó, önmagukban is forgalomképes jogokat testesítenek meg. Pl.: bérleti jog, használati jog, márkanév, licence, vagyonkezelő jog, szellemi termékek). Nem szabad itt feltüntetni az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érétkű jogokat, mert azokat a tárgyi eszközök között kell kimutatni. Vagyoni értékű jogot csak vagyoni hozzájárulás vagy vétel útján lehet szerezni. Bekerülési érték: az eszköz megszerzéséért fizetett ellenérték vagy a vagyoni hozzájárulásként átvett eszköz átvételekor a létesítő okiratban meghatározott összeg. A követelés fejében kapott eszköz  esetében a megállapodás szerinti csereérték, vagy a vagyonfelosztási javaslat szerinti összeg. Értékcsökkenés elszámolásában nincsen korlátozás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Szellemi termékek 114

 

A vállalkozás tevékenységét közvetlenül és tartósan szolgáló szellemi alkotások. A szellemi termékek közé kell sorolni: találmány, szabadalom, ipari minta, szoftver termékek, know-how, gyártási eljárást, védjegyet. Bekerülési érték: saját előállítás esetén az előállítás közvetlen önköltsége. Beszerzés esetén fizetett ellenérték. Kapott eszköznél a létesítő okirat szerint, követelés fejében átvett eszköz esetében a csereszerződés szerinti összeg. Értékcsökkenés leírási idejében nincsen korlátozás.

 

A szellemi termékek értékelése attól függ, hogy az honnan származik. Vásárlás esetén beszerzési áron történik az értékelés. Ha apportból kerül a vállalkozóhoz a szellemi termék, akkor az apport értéken történik az aktiválás. A szellemi termék keletkezhet saját előállításból is. Ez esetben az értékelés előállítási költségen történik.

 

A mérlegben az értékelés nettó értéken történi. A számviteli törvény a terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolásánál lehetővé tesz az egyösszegű leírást is az 50 e Ft alatti szellemi termékeknél.

 

 

 

5. Üzleti vagy cégérték 115

 

Cégvásárlás esetén (amikor az eszközöket és kötelezettségeket a vevő tételesen állományba veszi) a fizetett ellenérték és az egyes eszközök piaci értékének az átvállalt kötelezettségnek értékével csökkentett értéke közötti különbözet, ha a fizetett ellenérték magasabb.

 

Negatív üzleti vagy cégérték: a fizetett ellenérték kevesebb, mint a cégvásárlás időpontjában a megvásárolt társság egyes eszközei piaci értékének az átvállal kötelezettségek értékével csökkentett összege és ez a különbözet az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek reális értékének arányos csökkentésével sem szűnik meg, a fennmaradó többlet a negatív üzleti vagy cégérték. Értékelés: vételár – átvett eszközök piaci értéke – átvett kötelezettségek értéke

 

A felvett többletérték terv szerinti leírása 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt történik. Terven felüli értékcsökkenési leírás nem alkalmazható. Az üzleti vagy cégérték a mérlegben nettó értéken szerepel.

 

 

 

 

 

Immateriális javak értékesítése

 

A nettó érték kivezetését az egyéb ráfordítások között kell elszámolni.

 

Az immateriális javak vagyoni hozzájárulásként történő átvétele az eredményre nincs hatással. A jegyzett tőke bejegyzési kötelezettség alá tartozó vállalkozások esetében (rt, kft) a jegyzett, de még be nem fizetett tőke számlára lehet könyvelni.

 

A cégbírósági bejegyzési kötelezettség alá nem tartozó vállalkozások esetében a jegyzett tőkére, tőketartalékra kell könyvelni a létesítő okiratban meghatározott eszközök értékét. A vagyoni hozzájárulás az alapító számára áfa köteles értékesítésnek minősül. Az alapító és a társaság megállapodásától függ, hogy az alapító az általa befizetett áfa-t a társasággal megtérítteti – vagy sem. Ha igen, akkor a társaság az áfa-t visszaigényelheti (ha az egyéb feltételek fennállnak). Vagyoni hozzájárulásként történő átadás

 

A vagyoni értékű jog, szellemi termék gazdasági társaságba vagyoni hozzájárulásként való bevitele a rendkívüli eredményt érintő gazdasági esemény.Térítés nélkül átvett immateriális javak

 

Térítés nélkül csak szellemi terméket, vagyoni értékű jogot lehet átvenni. A bekerülési érték: az átadónál kimutatott nyilvántartási érték (legfeljebb a piaci érték), ajándékként – hagyatékként kapott eszköznél az állományba vételkor érvényes piaci érték. Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni az elszámolt ráfordítás felmerüléséig. Térítés nélküli átadás rendkívüli ráfordításként kell elszámolni.

 

Követelés fejében átvett Az eszközöknek a vállalkozásból történő kivonása értékesítésnek minősül. Az átvett eszköz az adós számára értékesítés, a hitelező számára beszerzés.  Ha az átvett eszköz értéke eltér a követelés könyv szerinti értékétől a különbözetet a követelések, illetve a beszerzéssel kapcsolatos kötelezettségek értékelési szabályai szerint kell elszámolni.

 

Kötelezettségek teljesítésére történő átadás. Úgy kell eljárni, mintha a vállalkozás értékesítené az eszközét, amelynek ellenértékéből teljesíti a kötelezettséget.

 

Az értékcsökkenés 5 év, vagy ennél hosszabb, akkor indokolni kell a kiegészítő mellékletben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Immateriális javakra adott előleg

 

 

 

A vállalkozás ezt az összeget szellemi termék illetve vagyoni értékű jog beszerzésre szánta. Ilyen címen tehát csak a szálltóknak átutalt összeget lehet szerepeltetni.

 

T 35  - K 384  Adott előleg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Immateriális javak értékhelyesbítése:

 

 

 

A vállalkozó az immateriális javak közül a vagyoni értékű jogokat, a szellemi termékeket piaci értéken is értékelheti. Minden év december 31-i fordulónappal meg kell állapítani az egyedi eszköz könyv szerinti értékét és piaci értékét is. Ezután a pozitv jelú különbözetet elsődlegesen a korábban elszámolt terven felüli écs visszaírásával kell helyesbíteni. Ezen felül a mérlegben külön soron, értékhelyesbítésként kell kimutatni.

 

 

 

 

 

Könyvelése:

 

T 117  - K 417  Pozitív előjelű különbözet esetén

 

T 417  - K 117  Negatív előjelű különözet esetén

 

T 118  - K 11    Terven felüli écs visszaírása

 

 

 

Egyéb könyvelések:

 

T 311  - K 961   Értékesítés

 

T 311 -  K 467   Áfa

 

T 861 – K 11/14 Br. Érték kivezetés

 

T 119 – K 861   Écs kivezetés

 

T 111/114  - K 989  Térítés nélküli átvét

 

T 989 – K 483    Halasztott bevét

 

T 368 – K 981   Apport TSZ szerinti érték  Áfa nincs /jelenleg/

 

T 881 – K 11/14 Bruttó érték kivezetlse

 

T 11/14 – K 881 Écs kivezetése

 

 

 

 

 

 

 

Az immateriális javak értékelése a mérlegben, az értékelés bizonylati alátámasztása.

 

Immateriális javak a kiegészítő mellékletben.

 

Az immateriális javakat a mérlegben nettó értéken kell értékelni.

 

Bekerülési érték – terv szerinti écs – terven felüli écs + visszaírás = nettó érték + értékhelyesbítés

 

Terven felüli écs: akkor lehet elszámolni, ha az a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy úgy megrongálódott, hogy az rendeltetésszerűen már nem használható.

 

Vagyoni értékű jogoknál a szerződés módosulása miatt az csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető.

 

Kísérleti fejlesztésnél, ha az eredménytelenül záródik. A terven felüli értékcsökkenést

 

egyéb ráfordításként kell elszámolni /866/.

 

 

 

 

 

Az immateriális javak nyílvántartása

 

 

 

Az immateriális javak adatait egyedi nyílvántartó lapon célszerű vezetni, úgy, hogy arról megállapítható legyen:

 

- az egyedi eszköz megnevezése, jellemzői, az azonosításhoz szükséges adatok

 

- a bekerülési érték, használatbavétel időpontja, a várható használati (megtérülési) idő

 

- a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módja, mértéke.

 

- az elszámolt értékcsökkenés tárgyévi és halmozott összege,

 

- a terven felüli értékcsökkenés elszámolsának és a visszírásának okai, értéke, az eszköz nettó értéke

 

Vagyoni értékú jogok, és szellemi termékeket piaci értéken mutatja ki a vállalkozás. Az analitikus nyílvántartást a következő adatokkal is ki kell egészíteni: az eszköz piaci értéke és annak változásai, az értékhelyesbítés nyitó egenlege, növekedése, csökkenése, záró egyenlege.

 

 

 

Az immateriális javakat egyénileg kell értékelni.

 

Az értékelés alapja:

 

a vállalkozás által vezetett analitikus nyílvátartás. Az analitkus nyílvántartásra azért kell nagy figyelmet fordítani, mert Az Sztv. szerint a vállalkozónak a kiegészítő mellékletben az immateriális javakról kötelezően előírt részletező adatokat és szöveges értékelést is kell adni. A kiegészítő melléklet célja, hogy a mérleg és az eredménykimutatás adatait értékelje és bővebb információkat adjon azok értelmezéséhez. 

 

 

 

Az Sztv. előírja a lényegesség érvényesítésének elve mellett a kötelezően bemutatandó tételeket.

 

Bruttó érték változása                                Nyitó  Növekedés Csökkenés  Átsorolás Záró

 

Halmozott értékcsökkenés változása

 

Értékhelyesbítés

 

Alapítás, átszervezés aktivált értéke

 

K+F aktivált értéke

 

Vagyoni értékű jogok

 

Szellemi termékek

 

Üzleti vagy cégérték

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

 

*Az az eszmei érték, amelyet egy üzleti vállalkozás jó hírneve, ismertsége, hitelképessége, márkája jelent egy másik vállalkozás számára akkor, ha cégvásárlással annak birtokába jut.  Bekerülési érték: különbözeti alapon kerül meghatározásra.Az üzleti v. cégérték lehet:Negatív, ha olcsóbbért vettem.  Pozitív, ha többért vettem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 109
Tegnapi: 297
Heti: 2 130
Havi: 6 747
Össz.: 1 012 717

Látogatottság növelés
Oldal: Befektetett eszközök
Minden ami számvitel... A-tól Z-ig - © 2008 - 2019 - szamvitelezz.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: eredménytartalék - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »