Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

Kötelezettségek (43-47)

 

 A kötelezettségek jogszabályi előírásokból, teljesített szerződésekből eredő, általában pénzformában kiegyenlítendő vagy előlegként átvett pénzeszközhöz kapcsolódó, a vállalkozó által elismert tartozások. Kapcsolódhatnak áruszállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, állami költségvetést megillető tartozásokhoz.

               

Mérlegben a kötelezettségek között csak az elismert kötelezettséget lehet kimutatni.  A kötelezettségek értékelésekor a legmagasabb érték elvét kell alkalmazni, vagyis a kötelezettség értékét az elismert tartozás összegében az azt növelő, a kötelezettség összegébe beszámító veszteségelemek (árfolyamveszteség, többletfizetési kötelezettségek) figyelembevételével kell meghatározni.

 

A kötelezettség olyan idegen forrás, amely meghatározott ideig áll a vállalkozó rendelkezésére. A számviteli törvény a kötelezettségeket lejárati idő szerint csoportosítja.

 

HÁTRASORÓLT KÖTELEZETTSÉGEK (43)

 

  

Ide sorolunk minden olyan kölcsönszerződésből származó kötelezettséget, amelyet:

- ténylegesen a vállalkozó rendelkezésére bocsátottak,

- a szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható a vállalkozó adóssága rendezésébe, a követelés a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok előtti legutolsó helyen áll

- felszámolás vagy csődeljárás esetén a többi hitelező kielégítése után kell kiegyenlíteni

- a kölcsön visszafizetési határideje meghatározatlan, vagy jövőbeni eseményektől függ, de eredeti futamideje az 5 évet meghaladó lejáratú,

- a kölcsön törlesztése az eredeti lejárat előtt nem lehetséges.

 

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (44)

  

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (441)

 

A vállalkozás nem hitelintézetekkel kötött szerződés szerint egy éven túl visszafizetési határidőre kapott pénzbevétele miatti tartozások, függetlenül a pénz felhasználási céljától.

A hosszú lejáratra kapott kölcsönöktől elkülönítetten kell kimutatni a részvénnyé átváltoztatható kötvények miatti és a vállalkozó által kibocsátott egyéb kötvények miatti kötelezettségeket.

  

Átváltoztatható kötvények (442)

 

A vállalkozás speciális hosszú lejáratú kötelezettségei. Az Rt. az alaptőke feléig névre szóló kötvényeket bocsáthat ki, amit a kötvénytulajdonos kérésére részvénnyé kell átalakítani.

 

Tartozások kötvénykibocsátásból (443)

 

A vállalkozó által –hitelintézet közreműködésével- kibocsátott kötvények tulajdonosaival szembeni hosszú lejáratú kötelezettségeket kell kimutatni. Kötelezettségként a mérlegben a vállalkozó által kibocsátott kötvények névértékének megfelelő összeg, illetve a törlesztésre fordított összeg egyenlegét kell kimutatni. Ha a kötelezettség névértéke magasabb, mint a kötvénytulajdonosok által befizetett összeg, a különbözetből származó veszteséget a pénzügyi ráfordítások terhére kell elszámolni.

A kötvény után fizetendő kamat a pénzügyi műveletek ráfordítása. A tárgyévet terhelő kamat összegét, ha a pénzügyi rendezés nem történt meg, passzív időbeli elhatárolásként kell elszámolni.

 

Beruházási és fejlesztési hitelek (444)

 

Között kell kimutatni azon hiteltartozások összegét, amelyeket a vállalkozó pénzintézettől kapott beruházási, fejlesztési céljai megvalósítására.

 

Egyéb hosszúlejáratú hitelek (445)

 

Azokat az 1 éven túl visszafizetendő, folyósításra került összegeket kell kimutatni, amelyeket a vállalkozó pénzintézettől nem beruházási, nem fejlesztési célra kapott. A hitelszámlákon a pénzintézet által folyósításra került összeget, valamint a tartozások kiegyenlítésének összegét kell nyilvántartani.  Ha a hitel folyósítása devizában történt, akkor a hitelszámát forintban és a folyósított devizanemnek megfelelően is vezeti kell. A folyósított hitel után kamatot kell fizetni, amelyet a pénzügyi műveletek ráfordításai között kell elszámolni. A fizetendő kamat összegét illetően alkalmazni kell az időbeli elhatárolás elvét. A hitel kamatát a hitelfelvételkor nem kell kimutatni. A forintban felvett hitelek kamataiból: aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a tárgyidőszakot illető összeget meghaladóan előre fizetett, passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a tárgyévre jutó, még nem esedékes, ezért még nem fizetett, egyéb kötelezettségként pedig az esedékes, de még meg nem fizetett összegeket.

Devizahitelnél a devizában felszámított kamat összegével a visszafizetendő devizahitel összegét kell növelni, ha a pénzügyi rendezés a kamat felszámítása alkalmával nem történt meg.

 

Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek (448,449)

 

Mindazon kötelezettségek összege, amelyek az előzőekbe nem sorolhatók be. Itt kell kimutatni a lízingbe vevőnél a pénzügyi lízingbe vett beruházásként elszámolt eszköznek a lízingbeadó által leszámlázott, levonható áfát nem tartalmazó értékét.

 

Rövid lejáratú kötelezettségek (45-47)

A mérleg összeállításakor külön figyelemmel kell lenni arra, hogy a mérleg fordulónapja után egy éven belül esedékes kötelezettségek összegét a rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni.

F/III. Rövid lejáratú kötelezettségek (45-47)

Között kell kimutatni a vállalkozónak mindazon tartozásait, amelyek a mérleg fordulónapját követő 1 évben belül esedékesek.

Rövid lejáratú kölcsönök (451) (átváltoztatható kötvények)

 

A magánszemélytől, más vállalkozótól egy éven belül visszafizetési kötelezettséggel kapott összegeket kell kimutatni. Itt kell kimutatni a rövid lejáratú kötvénytartozás, a hosszú lejáratú kötvények egy évben belül esedékes törlesztő részletét is.

 

Rövid lejáratú hitelek (452)

 

A pénzintézet által folyósított egy éven belül visszafizetendő összeg és az arra történt törlesztések, az esetlegesen elengedett összegek egyenlegét kell szerepeltetni. A hitelt, kölcsönt a ténylegesen folyósított, illetve a törlesztésekkel csökkentett összegben kell szerepeltetni a mérlegben. A devizában felvett hitelt, kölcsönt a deviza számviteli politikában rögzített, a pénzmozgáskor érvényes árfolyamán kell forintra átszámítani. Mérlegkészítéskor az árfolyamváltozásra is figyelemmel kell leni.

 

Vevőktől kapott előlegek (453)

 

Azok a befolyt pénzösszegek, amelyek szerződés szerinti ellentételének teljesítése a vállalkozó részéről még nem történt meg.

 

A vevőktől kapott előleget a ténylegesen befolyt összegben kell nyilvántartásba venni és a mérlegben kimutatni, a devizában kapott előleget a számviteli politikában meghatározott árfolyamon kell forintra átszámítani

 

- ha a kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél a visszafizetendő összeget a mérlegben a kötelezettség  visszafizetésének időpontjáig (kötvénykibocsátás miatti tartozások, egyéb kötelezettségek, váltótartozások) között kell kimutatni

 

- a fizetendő kamatként elszámolt különbözetből a tárgyévet követő üzleti évet terhelő összege az aktív időbeli elhatárolások között kell állományba venni és időarányosan kell elszámolni.

 

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból /szállítók/ (454-456)

 

A szerződés szerinti teljesítés összegét tartalmazza. Elkülönítetten célszerű nyilvántartani: a belföldi, a külföldi szállítók és alvállalkozók, beruházási szállítók, faktoring tartozások összegeit.

A faktoring: pénzügyi szolgáltatás. A szállító rövid lejáratú követeléseit átruházza a faktorra – azaz a hitelintézetre. Az áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert – számlázott összegben, devizában teljesítendő kötelezettséget az elismert – számlázott devizaösszegnek a számviteli politikában meghatározottak szerint forintra átszámított összegét kell a mérlegben kimutatni.

 

Váltótartozások (457)

A kibocsátott váltóval kiegyenlített tartozások és a váltó kamatának együttes összege. Ha a váltót devizában állítják ki, a váltó forintra átszámított értéke a váltó kiállításakor érvényes, a számviteli politikában meghatározott árfolyam szerinti értékének felel meg.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (461-479)

Az állammal, önkormányzattal, társadalombiztosítással, munkavállalókkal szembeni és a különféle egyéb, egy éven belül esedékes kötelezettségek összege.

  

******************************

Hitelek nyilvántartása

Hitelintézetenként megállapítható legyen a folyósításra került összeg, a törlesztés összege, időpontja, a kamat összege – fizetésének időpontja, a folyósítás célja.

 

Kölcsönök nyilvántartása

A tartozások címzettjei szerint megállapítható legyen a folyósított összeg, a visszafizetés határideje, a törlesztés összege – esedékességének időpontja, a kamat összege és kiegyenlítésének időpontja.

 

Kötvények nyilvántartása

 

Az analitikus nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy kötvénytulajdonosonként megállapítható legyen az eladott kötvények száma, névértéke, a már átutalt törlesztő részletek és kamatok összege, a kifizetés időpontja.

 

Részvénytársaságnál, ha elővásárlási jogot biztosító, illetve átváltoztatható kötvényt bocsátottak ki, azokat elkülönítetten kell kimutatni.

 

A kötelezettségek esetében a kiegészítő mellékletben be kell mutatni:

 

- a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségeket (hátrasorolt, tartós, rövidlejáratú – ezeken belül anyavállalattal szembeni, leányvállalattal szembeni)

- a mérlegben kimutatott kötelezettségekből azoknak a tartozásoknak teljes összegét, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év, amelyek zálogjoggal biztosítottak (feltüntetve a biztosíték fajtáját és formáját)

- azoknak a várható kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem a kötelezettségek között jelennek meg (ezekre céltartalékot kell képezni: jövőbeni nyugdíjfizetés, végkielégítés, garanciális kötelezettség)

- a mérlegben kívüli tételként a függő és a biztos kötelezettségvállalások összegét ügylet- fajtánként (határidős, opciós, swap ügylet) szerződés szerinti érték, az eredményre és a cash flowra gyakorolt hatását

- jogcímenként elkülönítetten be kell mutatni a környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben képzett céltartalék összegét.

 

A kiegészítő mellékletben értékelni kell a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, az eszközök és a források összetételét, a saját tőke és a kötelezettségek tételeinek alakulását, a likviditás és a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulását.

 

Eredménykimutatással való kapcsolat: 

 

Beszerzés

Költség, ráfordítás

Realizált árfolyamnyereség

Pénzügyi műveletek egyéb bevétele

Realizált árfolyamveszteség

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

Fizetendő kamat

Fizetendő kamatok

Tartozásátvállalás

Rendkívüli bevétel

Elengedett kötelezettség

Rendkívüli bevétel

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 135
Tegnapi: 297
Heti: 2 156
Havi: 6 773
Össz.: 1 012 743

Látogatottság növelés
Oldal: Kötelezettségek
Minden ami számvitel... A-tól Z-ig - © 2008 - 2019 - szamvitelezz.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: eredménytartalék - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »