Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

Pénzügyi műveletek eredménye a pénzügyi műveletek bevételeinek és a pénzügyi műveletek ráfordításainak különbözete.

 

971. Kapott (járó) osztalék és részesedés - Itt kell kimutatni a tulajdoni részesedést jelentő befektetés után kapott, ill. az adózott eredményből járó összeget, ha az a mérlegkészítés napjáig ismertté vált.

 

972.  Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége - Itt kell kimutatni a befektetett pénzügyi eszközök között lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésekor az értékesített befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű különbözetet.

 

 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott adott kölcsönök után kapott (járó) kamatokat (ide értve a bakbetétek kamatait is)

A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott kamatot

A hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamat összegét

A befektetési jegyek befektetési alapnak történő eladásakor, beváltásakor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált hozamot

Pénzügyi lízing esetében a lízingdíjban lévő kapott kamat összegét

Tartós befektetést jelentő diszkont értékpapír vételára és névértéke közötti különbözetből a tárgyévre időarányosan jutó összeget

A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott és eladott, beváltott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír eladási ára, ill. névértéke és a könyv szerinti értéke közötti, nyereségjellegű különbözetet értékesítéskor, beváltáskor A befektetett pénzügyi eszközök kamatait csökkentő tételként kell kimutatni a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárban lévő kamat összegét beszerzéskor

 

974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

A forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott (esedékes, járó) kamat összegét,  továbbá ezen értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamatot.

Forgóeszközök között kimutatott kölcsönök, váltókövetelések, pénzeszközök után kapott kamatot.

Forgóeszközök között kimutatott diszkont értékpapírok vételára és névértéke közötti különbözetből a tárgyévre időarányosan jutó kamatot.

Pénzügyi intézménnyel kötött valódi penziós ügylet esetén az azonnali eladási ár és a határidős visszavásárlási ár különbözetét.

Kamatjellegű bevételként a kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós, swap és azonnali ügyletek) teljes nyereségét, ha az ügylet az üzleti év mérleg fordulónapjáig lezárult, továbbá a mérleg fordulónapjáig még le nem zárt ügyletek (kivéve opciós ügyletek) időarányos nyereségét, legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos veszteségének összegéig, függetlenül attól, hogy azt hitelintézet, vagy más gazdálkodó, magánszemély fizeti.

 

975-979. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

A forgóeszközök között kimutatott tulajdoni részesedést jelentő befektetések (ide értve a saját részvények, saját üzletrészeket is) értékesítésekor az értékesített befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű különbözetet.

A forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – a kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal, diszkont értékpapírnál a vételár és a névérték közötti különbözetből a az időarányosan elszámolt kamattal csökkentett – eladási ára és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözetet az értékesítéskor, beváltáskor. Diszkont értékpapír beváltásakor a vételár és a névérték közötti különbözetből az időarányosan kamatbevételként elszámolt összeggel csökkentett névérték és a vételár közötti nyereségjellegű különbözetét.

 

A deviza és forintkészletek forintra átváltásával kapcsolatos árfolyamnyereséget, valamint a külföldi pénzértékre szóló követeléshez, befektetett pénzügyi eszközhöz, értékpapírhoz és kötelezettséghez kapcsolódó, az üzleti évben pénzügyileg realizált árfolyamnyereséget.

 

A valutakészlet, a deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, és kötelezettség mérleg fordulónapi értékelésekor összevontan elszámolt árfolyamnyereséget, és azt teljes összegében – bevételként elszámolt összeg csökkentésével – időbelileg el kell határolni a következő üzleti évek árfolyamveszteségeinek fedezésére.

 

Névérték alatt vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti nyereségjellegű különbözetből az időbelileg elhatárolt összeget, ennek megszüntetését.

 

Nem fedezeti célú elszámolási határidős, opciós ügylet és swap ügyletek határidős része esetén az ügylet lezárása időpontjában érvényes piaci árfolyam és a kötési árfolyam közötti nyereségjellegű különbözetet, ha az ügylet lezárása a mérleg fordulónapjáig megtörtént, illetve a pénzügyileg is realizált nyereségjellegű különbözetnek a tárgyévre időarányosan jutó összegét, amennyiben az ügylet zárása a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között megtörtént.

A kiírt opcióért kapott díjat.

A vásárolt követelés könyv szerinti értékét meghaladó összegben befolyt pénzbevétel összegét, és az eladási ár és a könyv szerinti érték nyereségjellegű különbözetét

A szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül történt pénzügyi rendezés esetén kapott – legfeljebb a késedelmi kamattal arányos, nem számlázott – árengedmény összegét

Közös üzemeltetés esetén a közös költségeknek a közös üzemeltetésben résztvevőkre átterhelt összegét, ill. a közös üzemeltetésből származó nyereség tárgyévvel kapcsolatosan átvett összegét.

Egyesülésnél a működés költségeinek tárgyévvel kapcsolatosan az egyesülés tagjaira átterhelt összegét.

 

871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

Befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott és eladott, beváltott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír – kamatozó értékpapírnál az eladási árban levő kamattal, diszkont értékpapírnál a vételár és a névérték közötti különbözetből az időarányosan elszámolt kamattal csökkentett – eladási ára, ill. névértéke és könyv szerinti értéke közti, veszteségjellegű különbözetet

A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott tulajdoni részesedét jelentő befektetés értékesítésekor az értékesített befektetés eladási ára és a könyv szerinti értéke (több) közötti veszteségjellegű különbözetet

 

872-873. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

A hosszú, ill. a rövid lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott kölcsönök, hitelek, kötvénykibocsátásból és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásából fennálló tartozások, váltótartozások után fizetett, fizetendő, esedékes kamatok összegét az eszköz bekerülési értékében elszámolt, figyelembe vett kamat kivételével

A hátrasorolt kötelezettségek után fizetett, fizetendő kamatot

Befektetési jegyeknél a befektetési alapnak történő eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a KSZ érték különbözetében realizált veszteséget

Valódi penziós ügyletek esetén a határidős visszavásárlási kötelezettség mellett eladott eszköz kötelezettségként kimutatott eladási ára és követelésként kimutatott vételára közötti különbözet összegében elszámolt kamatráfordítást

Kamatfedezeti ügyletek teljes veszteségét, ha az ügylet a mérleg fordulónapjáig lezárult, továbbá a mérleg fordulónapjáig még le nem zárt ügyletek (kiv. opciós ügylet) időarányos veszteségét, legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos veszteségének összegéig

 

874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

A tulajdoni részesdést jelentő befektetések, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a tartós bankbetétek elszámolt értékvesztését, csökkentve azt a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével

 

875-879. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

 

A forgóeszközök között kimutatott tulajdoni részesedét jelentő befektetések értékesítésekor az értékesített befektetés eladási ára és a könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözetet 

 

- A forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír – kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal, diszkont értékpapírnál a vételár és a névérték közötti különbözetből az időarányosan elszámolt kamattal csökkentett – eladási ára és a könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözetet az értékesítéskor

- Forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír beváltásakor a névérték és a könyv szerinti érték közötti veszteségjellegű különbözetet

- Diszkont értékpapír beváltásakor a vételár és a névérték közötti különbözetből kamatbevételként elszámolt összeggel csökkentett névérték és a vételár közötti veszteségjellegű különbözetet Évente történő törlesztés esetén a törlesztő rész, valamint a beszerzési értéknek a törlesztő rész arányában meghatározott összege közötti veszteségjellegű különbözetet

- A deviza- és valutakészletek forintra átváltásával kapcsolatos árfolyamveszteséget, valamint a külföldi pénzre szóló követeléshez, befektetett pénzügyi eszközhöz, értékpapírhoz és kötelezettséghez kapcsolódó, az üzleti évben pénzügyileg realizált árfolyamveszteséget

A valutakészlet, a deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír és kötelezettség mérleg fordulónapi értékelésekor összevontan elszámolt árfolyamveszteség összegét, csökkentve azt a korábban elhatárolt árfolyamnyereség megszüntetett összegével, legfeljebb az elszámolt árfolyamveszteség összegéig.

- A névérték alatt vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti nyereségjellegű különbözetből az időbelileg elhatárolt összeget

- A névérték felett vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti veszteségjellegű különbözet időbelileg elhatárolt összegének megszüntetését

- A nem fedezeti célú elszámolási határidős, opciós ügyletek és swap ügyletek határidős része esetén, az ügylet zárása időpontjában érvényes piaci árfolyam és kötési árfolyam közötti veszteségjellegű különbözet teljes összegét, ha az ügylet zárása a mérleg fordulónapjáig megtörtént.

- A vásárolt eladási opcióért fizetett opciós díjat, a lejáratkor le nem hívott vételi opcióért fizetett opciós díjat, és a forgatási célú értékpapír beszerzéséhez kapcsolódóan felmerült, lehívott vételi opció opciós díját, ha ez utóbbit a vállalkozó a beszerzési értékben nem veszi figyelembe.

 

- A behajthatatlannak minősített vásárolt követelés leírt összegét, továbbá a vásárolt követelés könyv szerinti értékének azon részét, amelyre a befolyt pénzbevétel nem nyújt fedezetet.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 108
Tegnapi: 297
Heti: 2 129
Havi: 6 746
Össz.: 1 012 716

Látogatottság növelés
Oldal: Pü műveletek eredményei
Minden ami számvitel... A-tól Z-ig - © 2008 - 2019 - szamvitelezz.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: eredménytartalék - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »