Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

Pénzügyi-Számviteli szótár A-D

 Ezen a lapon azokat a kifejezéseket, pénzügyi-, számviteli-, banki-, gazdasági fogalmak kerültek összegyűjtésre, amelyek szerepelnek a honlapon. 

A  
Adós Egy banknál, hitelintézetnél hitelt felvett ügyfél.
Adósminősítés Egy bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza hitelkérelemről szóló döntését.
Adóstárs A hitel vagy hitel jellegű kölcsönszerződést aláíró természetes személy, akit az Adóssal együtt közösen illetnek meg a szerződés szerinti jogosultságok és terhelnek a szerződés szerinti kötelezettségek, és akinek a jövedelme a hitel elbírálásánál (a kölcsön, hitel összegének megállapításakor) figyelembe vehető. Nem összekeverendő a Kezessel.
Adósságlevél Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír. A kibocsátó arra vállal garanciát, hogy meghat időpontban a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait visszafizeti. Hitelviszonyt, és nem tulajdonosi viszonyt testesít meg, tartalmi-formai követelményeit a polgárjog szabályozza.
Adósság törlesztési erő Amennyiben a CF változatlan marad és kizárólag törlesztésre fordítják, úgy hány év alatt rendezhető az idegen tőke visszafizetése.
Adósság törlesztési képesség Ha az összes kötelezettséget megtisztítjuk a pénzeszköz állománytól, akkor ennek mekkora hányadát fedezi a CF.
Akcepthitel A bank által kért valamilyen garancia, biztosíték váltó elfogadásakor. A váltó ugyanis jövőre szóló fizetési ígéretet testesít meg, amelynek kockázata egyes esetekben rendkívül nagy lehet, hiszen az elfogadó nem tudhatja biztosan, ténylegesen kifizetik-e neki a lejáratkor a váltó összegét.
Akkreditív Az akkreditív olyan jogügylet, amelyben egy bank (nyitó bank) a vevőtől kapott megbízás alapján arra kötelezi magát az eladóval szemben, hogy neki, előre meghat feltétel megvalósulása esetén, fizet. Az akkreditívnél ez a feltétel rendszerint az áru feladását igazoló (és az áru feletti rendelkezési jogot biztosító) okmányok átadása. Az akkreditív ugyan megnyitható a vevő saját, erre a célra elkülönített pénzforrásaiból, de hitelt is igénybe vehet a bankjától erre a célra. A fizetések nagyobb biztonsága érdekében az akkreditív alkalmazására egységes nemzetközi szabályok érvényesek, amelyek az ügyletben részt vevő felekre nézve kötelezők.
Aktíva A vagyonmérleg Eszköz oldalán szereplő mérlegtételek (befektetett és forgó eszközök, ezek részei).
Aktív bankügylet A bank eszközeit érintő ügylet, ide sorolódik például a hitelezés, a faktorálás, a forfetírozás, a lízing vagy a garanciavállalás.
Alapkamat Áltban a legjobb adósnak e kamatlábbal hiteleznek, ezért ún irányadó kamatláb.
Alaptőke A bank jegyzett tőkéje.
Alapvető tőke A járulékos tőkével együttesen alkotja a szavatoló tőkét. Az alapvető tőkeelemek a következők: jegyzett tőke, jegyzett de be nem fizetett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, mérleg szerinti eredmény, visszavásárolt saját részvény, általános tartalék, immateriális javak.
Alfa A részvény árfolyamváltozását mutatja, feltéve, hogy a piaci átlagos részvényárfolyam (a részvényindex) nem változott.
Állampapír Az állam által kibocsátott kötvény, amely a költségvetés hiányának finanszírozását szolgálja. Lehet fix és változó kamatozású, kibocsátása történhet saját, illetve idegen valutában. A teljes állampapír-állomány természetesen a teljes államadóssághoz kapcsolódik.
Állóeszköz Befektetett eszközök a vagyonmérleg eszköz oldalán, amelyek 1 éven túl szolgálják a vállalkozás működését.
Allokáció Az állam egyik funkciója, amelynek keretében a társadalmi szükségletek kielégítésére állít elő javakat és nyújt szolgáltatásokat. Az állami bevatkozás oka az, hogy bizonyos szükségletek kielégítéséről a piac nem gondoskodik, így az államnak kell magára vállalnia. Az állam allokációs tevékenysége befolyásolja a nemzetgazdaság teljesítményét.
Amortizáció (écs) A tárgyi eszközök értékcsökkenésének költségként való elszámolása.
Annuitás Az annuitás legegyszerűbben megfogalmazva nem más, mint meghatározott időponttól kezdődően, adott számú éven keresztül esedékes állandó tagú járadék. Annuitásnak tekinthetjük például az egyenlő részletekben törlesztendő jelzáloghitelt.
Apport Társas vállalkozásokhoz történő pénzbeni és vagyoni (tárgyi) értékkel való hozzájárulás.
Árbevétel arányos jövedelmezőség Üzemi (üzleti) tev. eredménye / (Értékesítés nettó árbevétele || egyéb bev.) Azt mutatja, hogy a tárgyidőszaki értékesítés nettó árbevétele és az egyéb bevételek összegével a vállalkozás fajlagosan mekkora üzemi eredményt ért el.
Árbevétel arányos összköltség Az értékesítési árbevételnek mekkora a költségtartalma? A táraság költséghatékonyságát elemzi.
Arbitrázs Az időben és térben meglévő ár-, árfolyam- és kamatkülönbözeket kihasználó piaci szereplők (az arbitrazsőrök) által végrehajtott ügylet. Az arbitrazsőrök a vételt és az eladást igyekeznek azonos időben lebonyolítani, tehát nem vállalnak az idő múlásából eredő kockázatnak kitett nyitott pozíciót.
Árfolyam A külföldi fizetőeszközök(deviza, valuta) és az értékpapírok ára. A devizaárfolyam valamely meghatározott devizának egy más ország pénznemében kifejezett ára (pl. 1 euró = 265 forint.)A devizaárfolyam elvileg azonos tartalmú a valutaárfolyammal, de annál általában magasabb (a valutaárfolyam a készpénz nehézkesebb felhasználása, a hamísításokkal járó kockázat és a szállítási idő alatt adódó kamatveszteség miatt alacsonyabb).
Árfolyamindex Az árfolyam változását megmutató jelzőszám.
Árfolyamlebegtetés Adott valuta árfolyamának a piaci kereslet-kínálat által történő meghatározása. A központi bank ekkor nem él intervenciós eszközökkel.
Átlag hozam Az adott időszakban regisztrált hozamok számtani átlaga (az árfolyam görbére illesztett lineáris trend meredeksége).
Átlagos fedezeti hányad Fedezeti összeg / Értékesítés nettó árbevétele Az adott vállalkozáson belül feltétlenül vizsgálandó mutató, fejlődés esetén a mutató folyamatosan emelkedő tendenciája kedvező. A kedvező mértékű fedezeti hányad sajnos nem feltétlenül jár együtt a kedvező mértékű árbevételarányos jövedelmezőséggel (ennek oka a magas közvetett költségekben és esetleg az egyéb ráfordítások magas összegében keresendő).
Átváltoztatható kötvény Törzsrészvénnyé átalakítható kötvény. Kibocsátásáról a közgyűlés dönt. Amennyiben a kötvénytulajdonos nem él eme jogával, lejáratkor visszafizetik neki a névértéket.
Auditálás Könyvvizsgálat.
Aukció Az értékpapírok forgalombahozatalának egyik módja. A kibocsátást tervező vállalkozás, költségvetési szerv ajánlattételi lehetőséget biztosít, majd a beérkezett ajánlatok közül választ előre meghatározott szempont szerint.
Avizálás Az akkreditív nyitásakor az eladó bankjának (avizáló bank) az a szolgáltatása, hogy elvállalja az okmányok eljuttatását a nyitó bankhoz. Ebből az avizáló banknak semmiféle kötelezettsége nem támad.
Avizó Értesítő levél pénz, áru, váltó elküldéséről, pénz esetében átutalásáról.
Azonnali piac (spot/prompt piac) Nem határidős piac. Itt a teljesítés a szerződés megkötésével egyidejűleg megtörténik.
Ázsió Az értékpapíroknál a kibocsátási vagy aktuális piaci érték és a névérték különbsége, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték a magasabb. Ezzel szemben diszázsió alatt a névérték és a kibocsátási vagy piaci érték különbségét értjük, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték alacsonyabb.
B  
B2B (Business to business) Vállalatok közötti kommunikáció, kapcsolat, értékesítés (szervezeti piac).
B2C (Business to consumer) Vállalat és fogyasztó közötti kommunikáció, kapcsolat, értékesítés (fogyasztói piac).
Bankgarancia A bankgaranciát bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bank szerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le. A bankgarancia természetesen pénzbe kerül, általában az adósság összegére vetítve évi 26%-ba.
Bankgarancia felülgarantálása Egy másik bank arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az ügyfél részére garanciát nyújtó bank a kedvezményezett felszólítása ellenére nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, teljesíti a fizetést.
Bartel Nem valutával, hanem áruval történő fizetés.
Befektetés  Pénz lekötése egy vállalkozás céljainak megvalósítására, nyereségszerzés reményében.
Befektetési alap Befektetési tevékenységet üzletszerűen végző cég. A pénz átvételekor befektetési jegyet ad ki, amely a befektetéssel realizálható hozamból való részesedésre szóló jogosítvány.
Befektetési hitel Rövid lejáratú, értékpapírvásárláshoz nyújtott hitel, amikor a hitelező is részt vesz az értékpapír-ügylet lebonyolításában.
Befektetési jegy Befektetési alapnál elhelyezett megtakarításért kapott dematerializált értékpapír.
Befektetési kockázat A bank befektetéseinek esetleges értékcsökkenéséből, illetve azok vészhelyzetben való költséges értékesítéséből eredő kockázata.
Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Azt mutatja, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke. Kedvező, ha a mutató minél nagyobb, mert ez azt jelenti, hogy a saját források egyre nagyobb hányadát finanszírozzák a befektetett eszközöknek.
Befektetett tárgyi eszköz Ide tartoznak például a járművek, gépek, berendezések, ingatlanok. Leginkább az immateriális eszközöktől való megkülönböztetés érdekében hangsúlyozzák a „befektetett” szót.
Belső érték (opciónál) A szerződésben rögzített ár és a később realizálódott piaci ár különbsége. Akkor érdemes lehívni az opciót, ha van belső értéke.
Belső finanszírozási erő Megmutatja, hogy a nettó befektetések hányszorosát lehetne a CF-ből finanszírozni.
Belső konvertibilitás A konvertibilitás azon fokozata, amikor devizabelföldi gazdasági szereplők számára (is) szabad a hazai valuta külföldi valutára történő átváltása. Létezik külső konvertibilitás, amikor ez a lehetőség devizakülföldiek számára adott.
Bemutatóra szóló A tulajdonos neve nem jelenik meg a terméken és a dokumentumokon.
Benchmark Küszöbszám, viszonyítási alap, amely lehetővé teszi eltérő dolgok összehasonlítását vagy mérését. Stratégiai tervezésnél a számszerűsített cél, amelyet el kell érni.
Benchmarking Szervezetek közötti (gyártási, szolgáltatási stb.) információcsere a „leghatékonyabb megoldások” megtalálása érdekében. Vállalati filozófia, amely kölcsönös segítségnyújtás révén kíván üzleti előnyöket elérni.
Bessz A részvényárfolyamok hosszabb időn át tartó csökkenése.
Béta Az egyedi részvénynek a piaci átlagos kockázatához (=1) való hozzájárulása. Ha Béta nagyobb 1-nél, akkor a részvény a piac átlagánál erősebben, ha kisebb 1-nél, akkor kevésbé érzékeny a külső hatásokra.
Bianko Üres, kitöltetlen okmány, amely lehet csekk, váltó stb.
Blue chip A legismertebb, leglikvidebb tőzsdén lévő vállalatok részvényeinek gyűjtőneve.
BMX index (benchmark-index) Meghatározott futamidejű állampapírok hozamaiból számított referenciamutató.
Bruttó árfolyam Felhalmozott kamatokat is tartalmazó árfolyam (például kötvényeknél).
Bruttó elszámolási rendszer (gross settlement system) Átutalási rendszer, amelyben a pénz vagy értékpapír átutalások résztvevők közötti kiegyenlítésére tételenként kerül sor.
BUBOR Budapesti, bankközi, referencia jellegű kamatláb (ehhez viszonyítják a bankok az egyes hiteleiket, például BUBOR+30 bázispont). Egy bázispont=1/100%.
C  
Cash flow-forgalomráta Megmutatja, hogy az értékesítés nettó árbevételéből mennyi a CF.
Cash flow mutató (CF): Azt mutatja meg, hogy mekkora a kizárólag az üzletmenetből, az értékesítési folyamatból származó belső finanszírozás nagysága.
Céltartalék A vagyonmérlegben a forrás oldalon megjelenő osztály, amely a várható veszteségekkel van kapcsolatban. A gazdálkodó szervezeteknek a számviteli törvény előírásainak megfelelően kell a lejárt, bizonytalan megtérülésű követeléseik után céltartalékot képezni.
Cesszió Jogok átruházása például vevőköveteléseknél, kárigény értékesítésénél.
Corporate Finance Teljes körű vállalati pénzügyi szolgáltatás.
Credit memo A kereskedő által kiállított dokumentum, amelyben a vevő részére történő visszafizetésről tájékoztatja. Előzménye az, hogy a vevő az előzőleg átvett áru egy részét vagy egészét visszaküldte.
CROA Megmutatja, hogy az összes eszközérték mekkora pénzáramot \"generál\".
CROE Megmutatja, hogy a részvényesek tőkéjének mekkora hányadát teszi ki a CF.
CROI: Megmutatja, hogy adott mennyiségű lekötött tőke értékre mennyi CF jut.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 134
Tegnapi: 196
Heti: 684
Havi: 3 503
Össz.: 1 800 035

Látogatottság növelés
Oldal: Szótár A-D
Minden ami számvitel... A-tól Z-ig - © 2008 - 2024 - szamvitelezz.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat